Algemene Verkoopvoorwaarden

AVV van de website beeok.be

Herzien op 11/05/2021.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Beeok, hierna te noemen "de Verkoper", en elke persoon die een bestelling plaatst op de Website beeok.be of per e-mail, hierna te noemen "de Klant".

Identificatie van de serviceprovider Beeok

Beeok is geregistreerd bij de kruispuntbank van Ondernemingen onder uniek identificatienummer : 0766.622.177 (BTW BE 0766.622.177) met maatschappelijke zetel te 21 Hortensialaan, 1731 Zellik, België.
Telefoon : 0032 472 62 71 42 - Email : geo.vanderstappen@gmail.com
Bankrekening : BE92 7512 1108 9723

Inleiding

Voorafgaand aan elke transactie erkent de Klant de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij deze accepteert door het vakje "Ik heb gelezen en ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden" aan te vinken. De Verkoper en de Klant komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, zoals die op het moment van de bestelling zichtbaar zijn op beeok.be (hierna "de Site" genoemd). 

De Verkoper is gespecialiseerd in de verkoop van biologische, ecologische en welzijnsproducten op afstand. De producten worden uitsluitend op afstand verkocht via de website beeok.be. De Verkoper beschikt naast zijn website niet over een winkel.
Alle door de Verkoper aangeboden producten staan vermeld op de Site die het hele jaar door 24uur per dag en 7 dagen per week, voor de Klant toegankelijk is, behalve in het geval van onderhoudswerkzaamheden of in geval van overmacht. De sluitingsperiodes worden aangekondigd op de startpagina van de Site.

Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor de verkoop op afstand van producten en diensten tussen de Verkoper en de Klant. Alle rechten en plichten van de Partijen worden in deze tekst verwoord.

De Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten die op de Site worden aangeboden (hierna de "Producten" genoemd).
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en elk ander document dat op de website staat, prevaleren de Algemene Verkoopvoorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig worden verklaard als gevolg van een schikking of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid, bindende kracht of reikwijdte van de overige bepalingen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1. Volledige rechtsbevoegdheid van de Klant

Volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden is een Klant elke natuurlijke persoon die tenminste achttien (18) jaar oud is of over toestemming van een bevoegd persoon beschikt op de bevestigingsdatum van zijn of haar bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van de Klant te vragen en bepaalde bestellingen te weigeren, in het bijzonder als de Klant minderkarig is, als er lopend geschil is, als de voorraden het niet mogelijk maken om de bestelling uit te voeren of als de bestelling niet voldaan of er een duidelijke fout in de beschrijving of de prijs van de producten staat. Alleen legaal bekwame mensen kunnen bestellen.
 

2.2. Identificatie van de Klant met wachtwoord

Op het moment van zijn eerste bestelling, dient de Klant een e-mailadres en wachtwoord in te voeren, waarmee hij de opmaak van zijn omgeving kan personaliseren. Het systeem voert een uniciteitscontrole uit en verifieert het e-mailadres van de Klant.

Indien de Klant zijn wachtwoord is kwijtgeraakt, kan hij klikken op de optie "wachtwoord vergeten" en zijn e-mailadres in te voeren om een nieuw wachtwoord per e-mail te ontvangen.

Het wachtwoord wordt in geen enkel geval gebruikt voor het uitvoeren van een betaling. Het is vertrouwelijk en wordt gevraagd bij iedere aanmelding van de Klant op de Site. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

2.3. Toepassingsgebieden 

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de Site op de datum van validatie van de bestelling door de Klant. De Klant erkent dan kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden en verklaart deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze aanvaarding wordt aan elke bestelling gegeven zodra de Klant het vakje "Ik heb gelezen en accepteer de Algemene Verkoopvoorwaarden" aanvinkt. Hij aanvaardt zonder voorbehoud alle bepalingen voorzien in deze Voorwaarden.

2.4. Bewijs

Tenzij de Klant het tegendeel bewijst, gelden de automatische registratiesystemen van de Verkoper als bewijsmateriaal voor de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst. 

2.5. Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging van de voorwaarden is elke bestelling onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht waren op de dag van de bestelling. De Klant wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.  

Artikel 3. Product en prijskenmerken

3.1. Raadplegen van productkenmerken

Productaanbiedingen en prijzen op de Site zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn. Elk product dat tijdelijk niet beschikbaar is, wordt als zodanig aangegeven op de Site (= de toevoeging aan de winkelwagen is niet mogelijk).

Op de Site van de Verkoper worden de producten en diensten gepresenteerd, evenals een gedetailleerde omschrijving ervan, zodat de Klant kennis kan nemen van de voornaamste kenmerken voordat hij zijn definitieve bestelling plaatst. De Klant kan ook contact opnemen met de Verkoper om meer informatie te krijgen over het door de Klant geselecteerde product.

Het eenvoudigweg toevoegen van een artikel aan de winkelwagen houdt niet in dat de bestelling is bevestigd.

De Klant erkent en bevestigt dat hij als enige oordeelt over de relevantie van de producten met het oog op eventuele contra-indicaties die voor hem van belang zijn, alsook over een mogelijke wisselwerking met andere producten die hij gebruikt of behandelingen die hij ondergaat. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de productkeuze van zijn bestelling. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om advies in te winnen als hij zich onvoldoende geïnformeerd acht.

3.2. Prijs

De prijzen die op de Site worden weergegeven, worden bepaald door de Verkoper. Ze zijn exclusief de bijdrage in de verzendkosten of de kosten voor het voorbereiden van de bestelling van de Klant.  

De verzendkosten en voorbereidkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden aan de Klant gefactureerd. Deze kosten worden weergegeven vóór bevestiging van de definitieve bestelling.

De prijs die in het totaaloverzicht van de bestelling van de klant wordt vermeld, is de definitieve prijs. Het omvat de totale prijs van de bestelling met de details van elk product, de voorbereidkosten en de verzendkosten.

De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De producten blijven eigendom van de Verkoper zolang de prijs niet volledig is betaald.

De verkoop van producten is onderworpen aan BTW volgens de toepasselijke voorwaarden van transactie, afhankelijk van de aard van de goederen

In geval van een type-, druk- of rekenfout die een lagere prijs laat zien dan de prijs die normaal gesproken door de Verkoper in rekening wordt gebracht, zal de lagere prijs worden toegepast, tenzij deze prijs overduidelijk onwaarschijnlijk is, d.w.z. geen verband houdt met de werkelijke waarde van het bestelde product. In deze hypothese, en ondanks de automatische bevestiging van de bestelling door de Verkoper, wordt de genoemde bestelling geannuleerd. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk door de Verkoper op de hoogte gesteld, zodat hij, indien hij dat wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen.

Artikel 4. Bestelling

4.1. Klantaccount

Om aankopen te doen op de Site moet de Klant eerst een gebruikersaccount aanmaken. Dit wordt op de site gemaakt, hetzij vóór de betaling van zijn eerste bestelling, hetzij door een verzoek in te dienen om een ​​account aan te maken door contact op te nemen met de verkoper. Om een account aan te maken, voert de Klant zijn aanhef, naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en een volledig bezorgadres in (straat, stad, postcode). Hij geeft ook zijn e-mailadres op en kiest een wachtwoord. Deze informatie is vertrouwelijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account totdat deze wordt gedeactiveerd. Hij verbindt zich ertoe juiste en oprechte informatie te verstrekken. Bovendien verbindt hij zich ertoe de Verkoper op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot deze informatie. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en voor de relatie tussen de Verkoper en de Klant. De Klant die deze informatie niet wenst te verstrekken, ziet af van het aanmaken van zijn account.

De Verkoper presenteert de Klant een overzicht van de verstrekte gegevens en stuurt hem tevens een e-mail waarin deze informatie wordt vermeld.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor invoerfouten en de gevolgen daarvan (vertraging en/of leveringsfouten). In dit geval komen de kosten voor het terugsturen van de bestelling voor rekening van de Klant.

De Klant heeft de mogelijkheid om de geschiedenis van zijn bestellingen op de Site te raadplegen.

De teruggave van de geldwaarde van de herbruikbare dozen zal door de verkoper in de klantaccount worden gedaan. De klant kan dit virtuele bedrag dat aan zijn account is gekoppeld, vervolgens gebruiken om toekomstige aankopen op de Site te doen. Houd er rekening mee dat het bedrag van de aanbetaling pas aan de Klant wordt terugbetaald na inspectie van elk geretourneerd artikel (goede algemene reinheid en geen acceptatie van schade).

In geval van niet-naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het account van de Klant zonder schadevergoeding te deactiveren. De Verkoper hoeft hiervoor geen opzegtermijn in acht te nemen, na het versturen van een e-mail.  

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant die zijn account wenst te deactiveren om de Verkoper hierover te informeren door een e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Klantenservice te sturen. De Verkoper verbindt zich ertoe het account van de Klant te deactiveren binnen een maximum van zeven (7) dagen na ontvangst van dit verzoekAls de klant later opnieuw wil bestellen, moet hij een nieuw account aanmaken.

4.2. Bevestiging van de bestelling door de Klant

De Klant plaatst zijn bestelling volgens de aanwijzingen op de Site. Alvorens te bevestigen krijgt de Klant een overzicht met alle details van zijn bestelling te zien. Door vervolgens op het icoontje "Ik bevestig en ga met de volgende stap verder" te klikken wordt de bestelling bevestigd. Het eenvoudigweg toevoegen van een artikel aan de winkelwagen houdt niet in dat de bestelling is bevestigd. Een onbevestigde bestelling kan niet worden gehonoreerd.

De Verkoper raadt de Klant aan om de gegevens met betrekking tot zijn bestelling geprint te bewaren of op te slaan op een betrouwbaar digitaal apparaat.

4.3. Orderbevestiging van de Verkoper

De Verkoper bevestigt de bestelling van de Klant door een automatische e-mail te sturen met de voornaamste kenmerken van het bestelde product en de prijs inclusief BTW. 

De Verkoper kan de Klant vragen naar een identiteits- en adresbewijs. In dat geval wordt de bestelling pas bevestigd na ontvangst en acceptatie van dergelijk bewijs. Elke vertraging in de overdracht van deze informatie kan de levertijd van de bestelling beïnvloeden. Indien de Klant de gevraagde informatie niet verstrekt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren en over te gaan tot terugbetaling aan de Klant. 

De Verkoper heeft het recht om de bestelling niet te bevestigen in geval van weigering van de betalingsopdracht door officieel erkende instanties, wanbetaling met betrekking tot een eerdere bestelling of een lopend betalingsgeschil, een probleem met de geplaatste bestelling, een onvolledige bestelling, een voorzien probleem met betrekking tot de bezorging van een product, of in geval van een terugroepactie van een of meer van de bestelde producten.

Artikel 5. Betaling

5.1. Algemeen

De Klant erkent uitdrukkelijk zijn betalingsverplichting bij het bevestigen van de bestelling. Alleen de hieronder beschreven betaalmiddelen worden op de Site geaccepteerd: creditcard, Maestro, Visa, Mastercard, Paypal, Bancontact.

Houd er rekening mee dat uw creditcard onmiddelijk wordt gedibiteerd op het moment van de transactie. 

5.2. Wanbetaling

De Klant garandeert de Verkoper dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet het gevolg is van een frauduleuze handeling.

In het geval een bestelling gedeeltelijk of in zijn geheel niet door de Klant is betaald, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant per e-mail te informeren en de Klant te vragen de situatie te herstellen.

De Verkoper is bevoegd om elke bestelling of bezorging op te schorten in geval een financiële instantie weigert toestemming te verlenen.

5.3. Beveiliging van de betalingsmethoden

Alle banktransacties worden op een veilige manier op de Site uitgevoerd. De Verkoper maakt gebruik van het HTTPS protocol van zijn dienstverlener, waarmee informatie wordt versleuteld ter bescherming van alle persoons- en betaalgegevens.  

De informatie die bij het plaatsen van de bestelling wordt verstrekt, wordt niet op de servers van de Verkoper opgeslagen.

De Klant communiceert deze informatie bij elke bestelling om de veiligheid te optimaliseren

Artikel 6. Bezorging

6.1. Algemeen

De bezorging van de bestelling wordt uitgevoerd door transportbedrijven die door de Verkoper zijn aangesteld, hierna te noemen de Bezorger. 

De producten worden bezorgd op het adres dat door de Klant is ingevuld tijdens het bestelproces. 

De producten worden geleverd in België in de regio's die zijn gedefinieerd op de volgende pagina van de Site: https://beeok.be/delivery

De bestelling wordt in één keer geleverd. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de bestelling van de Klant te splitsen in meerdere zendingen zonder extra kosten voor de Klant. 

6.2. Leveringsvoorwaarden

De bezorging gebeurt in het bijzijn van de Klant of een persoon die gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen. De Bezorger wordt hierbij niet geacht de woning van de Klant te betreden. 

De Klant aanvaardt dat hij zich met een geldig en officieel identiteitsbewijs zal legitimeren als de Bezorger hiernaar vraagt en dat hij, indien nodig, het bestelnummer zal meedelen. 

Indien de Klant niet in staat is om de bestelling zelf te ontvangen, is het zijn verantwoordelijkheid om een derde te mandateren met een volmachtbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs van de Klant. 
Geen enkel pakket kan bezorgd worden indien bovengenoemde voorwaarden niet door de Klant worden gerespecteerd.

Wanneer de Bezorger geen toegang heeft tot een kantoorpand in geval van een levering op het werk van de Klant, zal de Klant alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen zodat de Bezorger de bestelling aan de Klant kan overhandigen en de Klant deze in ontvangst kan nemen. 

Zodra de bestelling op het aangegeven adres van de Klant wordt geleverd, heeft de Verkoper aan zijn verplichting tot levering gedaan. De Verkoper kan vanaf dat moment niet meer aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal.

Na twee (2) vergeefse bezorgpogingen aan het adres van de Klant, omwille van zijn afwezigheid, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald. Hierbij worden de kosten van de tweede bezorgpoging in mindering gebracht (met een minimum van 5 vijf euros).

6.3. Bezorgkosten

De bezorgkosten worden automatisch berekend en aangegeven bij het kiezen van de bezorgmethode.
Het bedrag van de bezorgkosten varieert afhankelijk van het bedrag van de mand, exclusief BTW. De reden voor het berekenen van de bezorgkosten op basis van het belastingvrije bedrag is dat de Verkoper zero waste beoefent. Doordat de prijs van de herbruikbare dozen in het winkelmandje terug te vinden is, zou het verlies voor de verkoper te groot zijn door ook belastingen mee te rekenen in de berekening van de bezorgkosten.
De afleverzones en prijsindicaties staan ​​vermeld op de pagina https://beeok.be/delivery

6.4. Ontvangst van producten

Bij het valideren van zijn bestelling kiest de Klant tussen 1 en 3 levertijden. De Verkoper zorgt ervoor dat de Klant wordt afgeleverd in de door de Klant geselecteerde tijdvakken. Indien de termijnen niet gehaald kunnen worden, zal de Verkoper de Klant informeren om een ​​andere levertijd overeen te komen.

Indien de Klant op het moment van bezorging niet aanwezig is wordt bij de geadresseerde een bericht achtergelaten met een nieuwe bezorgdatum of met andere informatie betreffende de bezorging van het pakket.
Bij ontvangst van het pakket controleert de Klant de staat van zijn pakket voordat hij de leveringsbon ondertekent en kan hij elk beschadigd pakket of product weigeren door "geweigerd vanwege schade" op de bon te vermelden. Indien de Vervoerder echter weigert om de Klant het pakket te laten openen, of indien het pakket aan een derde partij is gegeven, wordt de Klant aangeraden dit binnen 72 uur te melden. Dit kan via e-mail aan de Klantenservice (waarvan het adres vermeld staat in artikel 11. Klantenservice) of via het contactformulier op de Site, dat beschikbaar is op het volgende adres: : https://beeok.be/contactus
De Klant dient het bestelnummer te vermelden en een nauwkeurige beschrijving te geven van de staat van het pakket of het beschadigde product.
De Klant verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op het bezorgadres op de dag van de levering. Hij verbindt zich ertoe de leveringsbon die de Bezorger hem overlegt te ondertekenen, en hierop ieder mogelijk voorbehoud met betrekking tot de geleverde producten nauwkeurig en beknopt met de hand te schrijven.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Er wordt overeengekomen dat de producten die aan de Klant geleverd en gefactureerd zijn, eigendom blijven van de Verkoper totdat deze volledig betaald zijn.
Het uitblijven van betaling kan ertoe leiden dat de Verkoper de producten opeist. Dit neemt niet weg dat de risico's van verlies of beschadiging aan de producten, evenals van mogelijke schade die ze aanrichten, aan de Klant kunnen worden overgedragen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. Algemeen

Volgens het Wetboek van Economisch Recht (WER) heeft de consument tot veertien (14) dagen na ontvangst van de producten het recht om de op afstand gesloten overeenkomst te herroepen, zonder hiervoor een reden op te geven.

De Klant zal de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om van de aankoop af te zien door het contactformulier van de Site te gebruiken, beschikbaar op het volgende adres: https://beeok.be/contactus
De Verkoper raadt de Klant aan om de producten aangetekend en met bewijs van ontvangst te retourneren naar het volgende adres : 21 Hortensialaan, 1731 Zellik, Belgique.
Het (de) product(en) moet(en) in perfecte staat zijn om opnieuw te kunnen worden verkocht. Elk product dat door de Klant onvolledig of beschadigd is ten gevolge van een handeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen, wordt niet vergoed. 
De Verkoper verzoekt de Klant om het factuurnummer en het retournummer van de producten op het pakket te vermelden.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht draagt hij de volledige kosten voor het retourneren van de aankoop

Indien de Klant het herroepingsrecht uitoefent, dient de Verkoper alle door de Klant betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen terug te betalen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Verkoper de producten ontvangt of op de dag dat de Klant een bewijs van de retourzending verstrekt. De eerste van deze twee data wordt hierbij gehanteerd.

De Verkoper zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt voor de transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander door de Verkoper voorgesteld betaalmiddel.

Een afgeprijst product wordt vergoed tegen de werkelijk door de Klant betaalde prijs.

8.2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) is het herroepingsrecht niet van toepassing op producten die kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn (verse producten, producten die uit de koelketen zijn gehaald...), noch op verzorgingsproducten waarvan de verzegeling verbroken is door de Klant en die niet kunnen worden geruild omwille van hygiënische redenen of gezondheidsrisico’s (epileerapparaten, ondergoed, scheerapparaten, tandenborstels, etc.). Het herroepingsrecht is eveneens uitgesloten voor voedingsproducten waarvan de verpakking niet geseald is. Deze producten zullen niet langer door de verkoper verkocht kunnen worden vanwege hygiënekwesties en besmettingsrisico's.

Artikel 9. Protection à la consommation d'alcool

De Verkoper verkoopt alcohol. Overeenkomstig de in België geldende wetten, is de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verboden. De Klant stemt ermee in ouder te zijn dan 18 jaar door zijn bestelling op de site van de Verkoper te plaatsen.

Daarnaast waarschuwt de Verkoper de Klant dat alcoholmisbruik gevaarlijk is voor de gezondheid. De Klant wordt verzocht deze met mate te consumeren. Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind.

Artikel 10. Garanties

10.1. Wettelijke garantie

De producten die op deze site worden gekocht, hebben een garantie van twee jaar

De wettelijke garantie is niet van toepassing : 

  • Indien de defecten te wijten zijn aan normale slijtage van het product 

  • Indien de defecten worden veroorzaakt door externe oorzaken of door oneigenlijk gebruik van het product ; 

  • Voor defecten veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsinstructies opgesteld door de fabrikant of als gevolg van veranderingen of aanpassingen gemaakt in strijd met de instructies van de fabrikant.

Om in dit geval een beroep te doen op garantie, moet de Klant de gebreken melden aan de Klantenservice van de Verkoper binnen twee maanden nadat we door de Klant zijn ontdekt of hadden moeten zijn ontdekt. De Klant die een beroep wil doen op het garantierecht, neemt per e-mail (op het adres zoals vermeld in artikel 10) contact op met de Klantenservice om overeenstemming te bereiken over de toepassingsvoorwaarden.

10.2. Commerciële garantie

Bepaalde producten die op de website worden verkocht kunnen van een fabriekgarantie genieten die door de fabrikant wordt verleenden waarvan omvang en duur verschillen naar gelang het type product en het merk van het product. Met andere woorden, de fabrieksgarantie wordt niet door de Verkoper verleend, maar rechtstreeks door de fabrikant met wie de Klant kan contact opnemen. 

Artikel 11. Klantenservice

Voor alle vragen en informatieverzoeken of het afhandelen van klachten staat de Klantenservice van de Verkoper ter beschikking van de Klant :

  • Per telefoon op +32 472 62 71 42

  • Per e-mail : geo.vanderstappen@gmail.com

  • Per post naar het volgende adres : 21 Hortensialaan, 1731 Zellik, Belgique

  • Via het contactformulier https://beeok.be/contactus

Artikel 12. Bescherming van persoonsgegevens

De Verkoper verwerkt de gegevens die over de Klant worden verzameld en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Deze gegevens worden zowel voor klantrelatiebeheer als voor leveringen gebruikt. Ze worden ook gebruikt om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of om te reageren op verzoeken en mogelijke klachten van onze klanten. 

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren met betrekking tot verkoopstatistieken via Google Analytics.

De verkoper verbindt zich ertoe om in geen geval de gegevens van de klant mee te delen aan derden die geen verband hebben met ons werkterrein.

De gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. Ze worden bewaard voor een periode van 6 jaar voor belastingdocumenten, 10 jaar voor boekhoudkundige documenten. 

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft de Klant het recht op informatie, inzage, rectificatie en verwijdering betreffende de gegevens die op de Klant van toepassing zijn (tenzij deze gegevens nodig zijn om ons contract uit te voeren, onze wettelijke verplichtingen na te komen of onze rechten vast te stellen of uit te oefenen), alsook het recht om instructies op te stellen met betrekking tot het gebruik van de gegevens na het overlijden van de Klant. 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

De teksten en grafische onderdelen op de Site, en de manier waarop ze zijn vormgegeven op de Site, alsmede de Site zelf, zijn exclusief eigendom van de Verkoper en worden beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake auteursrecht.

Elke vorm van beschadiging van de onderdelen van de Site of van de Site zelf, evenals het reproduceren, downloaden, kopiëren, wijzigen of commercieel gebruiken, geheel of gedeeltelijk, van de verschillende onderdelen van de Site, zonder uitdrukkelijke toestemming, is verboden, en stellen de auteur(s) ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.

De Algemene Verkoopvoorwaarden staan in geen geval de reproductie, de wijziging of het commerciële gebruik van de verschillende onderdelen van de Site toe.

Artikel 14. Overmacht

Als overmacht worden beschouwd de onverwachte en onvermijdbare gebeurtenissen die de uitvoering van het verkoopcontract onder de voorziene voorwaarden absoluut onmogelijk maken.

Alle gevallen van overmacht, zoals gedefinieerd in de regelgeving en jurisprudentie, vormen een reden voor opschorting, of beëindiging van de verplichtingen van de Verkoper indien de gebeurtenis langer dan één (1) maand duurt.

Article 15. Toepasselijk recht

Beeok zal zijn best doen om elk geschil in der minne te schikken. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop het geschil wordt beslecht en u in beroep wilt gaan bij de bevoegde rechtbanken, zijn de volgende regels van toepassing.

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Elke partij geeft exclusieve jurisdictie zodat elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Dinant (België).